Střední průmyslová škola a obchodní akademie v BruntáleLogo střední průmyslové školy a obchodní akademie v Bruntále

Výchovné poradenství

 

Výchovná poradkyně: Mgr. Lucie Pelcová

Kabinet: č. 306

E-mail: pelcova@spsoa.cz

Tel.: 555 559 719

 

 

Hlavní náplň práce výchovného poradce

 

  • pomoc s adaptací na SŠ
  • pomoc při řešení studijních problémů (prospěch, specifické poruchy učení),
  • pomoc při řešení osobních problémů, např. vztahy se spolužáky,
  • pomoc při řešení výchovných problémů,
  • pomoc při výběru jiného typu studia (přestup, volba školy po maturitě, přihláška),
  • zabezpečení poskytování poradenských služeb žákům,
  • spolupráce s třídními učiteli i ostatními pedagogickými pracovníky při individuálním přístupu k problémovým žákům, žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům s mimořádným nadáním,
  • zabezpečení spolupráce s odborníky z pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogických cen­ter,
  • spolupráce s ostatními partnery a institucemi v poradenském a školském výchovně-vzdělávacím systému,
  • organizace preventivních akcí ve spolupráci s metodikem prevence.

 

Plán práce pro šk. rok 2020/2021: https://www.spsoa.cz/dokumenty/vychovny-poradce/plan-prace-vychovneho-poradce-98

 

 

Pro studenty

 

Nestíháš ve škole? Zhoršil ses v poslední době v jednom nebo více předmětech? Máš problém v komunikaci: s rodiči, s učitelem, se spolužáky, s kamarády, se sourozenci, s někým jiným? Máš pocit, že ti někdo ubližuje a nevíš co s tím? Chceš pomoci kamarádovi, který pije alkohol, bere drogy, hraje na automatech apod.? Chceš po skončení naší školy dál studovat? Máš něco, co tě tíží a potřebuješ si o tom s někým popovídat? Máš dobrý nápad a chceš ho pomoci zrealizovat? Něco na škole postrádáš nebo jsi s něčím nespokojený?

 

Kontaktuj výchovného poradce a domluv si individuální schůzku. Každý výchovný poradce je zavázán k dodržování pravidla respektování důvěrnosti, které chrání osobní sdělení.

 

 

Změny vyplývající z novely školského zákona č. 82/2015 Sb.

 

Postup školy v souvislosti s poskytování podpůrných opatření

Vzdělávání žáků se SVP probíhá s využitím podpůrných opatření, která se člení do 5 stupňů podle organizační a finanční náročnosti.

Podpůrná opatření prvního stupně spočívají v minimální úpravě metod, organizace a hodnocení vzdělávání a nemají normovanou finanční náročnost. Škola je poskytuje žákům, u kterých se potřeba dílčích úprav ve vzdělávání projeví.

Podpůrná opatření vyšších stupňů (druhého až pátého) může škola uplatnit pouze s doporučením ŠPZ, pokud toto zařízení shledá, že vzhledem k průběhu a výsledkům poskytování dosavadních podpůrných opatření nedochází k naplňování vzdělávacích možností žáka či k uplatnění jeho práva na vzdělávání. Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou nebo školským zařízením je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka, nebo zákonného zástupce žáka. Podpůrné opatření druhého až pátého stupně přestane škola po projednání se zletilým žákem, nebo jeho zákonným zástupcem poskytovat, pokud z doporučení ŠPZ vyplývá, že podpůrné opatření již není nezbytné. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Pokud byla pro žáka dosud postačující podpůrná opatření prvního stupně, zpracuje škola PPPL (Plán pedagogické podpory), který obsahuje popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu. Tento plán škola průběžně vyhodnocuje a aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě PPPL škola vyhodnotí, zda opatření jsou dostačující pro dosažení stanovených cílů.

Jestliže k naplnění vzdělávacích potřeb žáka poskytování podpůrných opatření prvního stupně nepostačuje, doporučí škola žákovi využít poradenské pomoci ŠPZ za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb. Ředitel poté zajistí bezodkladné zprostředkování podkladů potřebných k vytvoření zprávy a doporučení pro stanovení podpůrných opatření ŠPZ. Při zpracování zprávy i doporučení poskytuje škola ŠPZ v případě potřeby součinnost. Zpráva ŠPZ slouží žákovi a jeho zákonným zástupcům, doporučení jak jim, tak je bezodkladně zasláno škole, v niž se dítě či žák vzdělává. Pokud není zpracováno nové doporučení a žák disponuje doporučením z dřívějška, je toto platné po dobu 2 let (u žáků s LMP po dobu 1 roku).

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně škola poskytuje žákovi bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a udělení písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce dítěte/žáka. Ve spolupráci se školským poradenským zařízením, dítětem/žákem a jeho zákonným zástupcem škola jejich poskytování průběžně vyhodnocuje.

ŠPZ vyhodnotí poskytování podpůrných opatření ve lhůtě jím stanovené nejdéle však do 1 roku od vydání doporučení. Shledá-li škola, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb žáka, bezodkladně doporučí opětné využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Obdobně škola postupuje i v případě, jestliže shledá, že poskytovaná podpůrná opatření již nejsou potřebná.

http://www.nuv.cz/t/specialni-vzdelavani

 

Dokumenty ke stažení

 

Plán pedagogické podpory:              http://www.spsoa.cz/dokumenty/vychovny-poradce/plan-pedagogicke-podpory-434

Žádost o vyšetření ve ŠPZ:         http://www.spsoa.cz/dokumenty/vychovny-poradce/zadost-o-vzdelavani-podle-ivp-177

Žádost o vzdělávání s uznáním podpůrných opatření:

                                        http://www.spsoa.cz/dokumenty/vychovny-poradce/zadost-o-vzdelavani-s-po-116

Žádost o vzdělávání podle IVP:     http://www.spsoa.cz/dokumenty/vychovny-poradce/zadost-o-vzdelavani-podle-ivp-177

 

 

nahoru
Vyhledávací formulář